Mārtiņš Šteins: Ieguldot jauniešos un jaunatnes organizācijās, padarām Latviju stipru un drošu  Aktualitātes
03.01.2023

Mārtiņš Šteins: Ieguldot jauniešos un jaunatnes organizācijās, padarām Latviju stipru un drošu 

Mēs 13. Saeimas laikā aktīvi iestājāmies par jauniešiem. 2019. gada sākumā, veidojot iepriekšējās valdības deklarāciju, īpaši rosinājām iekļaut tajā punktu: “Atbalstīsim jauniešu pilsoniskās aktivitātes un veicināsim viņu iesaisti skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā, kā arī palielināsim Jaunatnes politikas valsts programmas finansējuma apmēru”.

Jaunatnes politikas valsts programmas finansējums pieaudzis līdz 1,3 miljoniem 2022. gadā, Covid-19 laikā tika izveidota īpaša atbalsta programma jauniešiem pandēmijas radīto seku mazināšanai, iniciētas un atbalstītas citas programmas, piemēram, nometņu organizēšana, iniciēti grozījumi Jaunatnes likumā, Brīvprātīgā darba likumā un panākts, ka likumā “Par pašvaldībām” darbs ar jaunatni būs viena no autonomajām pašvaldību funkcijām.

Šis, 2023. gads, būs īstais gads, lai vēlreiz apliecinātu, ka iestājamies par Latviju, kurā jauniešiem ir kvalitatīvi dzīves apstākļi, kurā viņi saņem pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību un tiek iekļauti sabiedrībā. Jaunatnes politikas kvalitatīva īstenošana ir nozīmīga mūsu prioritāte, mēs turpināsim iestāties par jaunatnes politikas labu pārvaldību, aicināsim valdību un Saeimu stiprināt nacionāla mēroga konsultatīvos mehānismus un sekmēt visa veida līdzdalību. Visur, kur lemj par jauniešiem, jābūt klāt jauniešiem!

Mēs piekrītam lielākās Latvijas jaunatnes organizāciju apvienības “Latvijas Jaunatnes padome” paustajam, ka “jaunieši ir Latvijas vērtīgākā atjaunojamā enerģija”, un esam pārliecināti, ka jauniešos ir jāiegulda tagad, lai viņi būtu mūsu tagadne un nākotne. Tai ir jābūt prioritātei valstiskā līmenī. Esam gatavi strādāt kopā ar jaunatnes jomas profesionāļiem, lai atbalstītu un celtu jaunatnes politiku citā, labākā kvalitātē un kļūtu par līderiem Baltijā un Eiropā.

Valsts pienākums ir mērķtiecīgi uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti Latvijā, tādējādi ieguldot arī ilgtspējīgā Latvijas attīstībā. Šis pienākums ir atbildīgi jāpilda gan valsts līmenī, gan pašvaldībās.

Mēs esam izstrādājuši pirmo politisko programmu, kas īpašu uzmanību pievērš jauniešiem, jaunatnes organizācijām un darbā ar jaunatni iesaistītajiem – “Programma Latvijas jaunatnei”. Šobrīd, kad Kustība “Par!” 14. Saeimā nav pārstāvēta, aicinām citas politiskās organizācijas iepazīties un realizēt kopīgi ar jauniešiem piedāvāto.

Programma Latvijas jaunatnei

Par Latviju, kurā jauniešiem ir kvalitatīvi dzīves apstākļi, saņem pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, tiek iekļauti sabiedrībā. Jaunatnes politikas kvalitatīva īstenošana ir nozīmīga prioritāte, iestāsimies par jaunatnes politikas labu pārvaldību, stiprinot nacionāla mēroga konsultatīvos mehānismus un sekmējot visa veida līdzdalību. Visur, kur lemj par jauniešiem, jābūt klāt jauniešiem!

1. Veselība

1.1. Mentālā

1.1.1. Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība, psihologa konsultācijas/ terapija 50 stundu apmērā vienam jaunietim vecumā no 13–25 gadiem.

1.1.2. Psihologu drīkst apmeklēt no 14 gadu vecuma bez vecāku atļaujas.

1.1.3. Katrā skolā ir jābūt kvalificētiem psihologiem, kas visu laiku paceļ savu kompetences līmeni – regulāri kursi. Universitātes kā starpnieki.

1.2. Fiziskā

1.2.1. Sporta nodarbību pieejamība universitātēs (arī digitālas nodarbības mājās).

1.2.2. Seksuālās un reproduktīvās veselības preču (tamponu, pakešu, prezervatīvu) pieejamība skolās (medmāsas vai psihologa kabinetā)

1.2.3. Paplašināt pēcekspozīcijas profilakses (PEP) pieejamību un iesākt pirmsekspozīcijas profilakses (PrEP) ieviešanu Latvijā, kā panākt PrEP iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā.

2. Izglītība un līdzdalība

2.1. Katrā vidusskolā būtu nepieciešams ieviest skolēnu pašpārvaldi, kurai būtu atsevišķi konsultatīva procesa pienākumi – jāuzklausa visos jautājumos, kas attiecas uz izglītību iestādē. Izveidot kopīgu padomi ar skolas personālu, vecākiem un skolēniem.

2.2. Veicināsim skolu/universitāšu jauniešu izpratni par to, kas ir veselīgas attiecības un identitātes zādzība, pikšķerēšana, surogātpasts. Ieviesīsim obligātu seksuālo izglītību skolās caur skolu mācību pašreizējo programmu saturu.

2.3. Ieviest modernāku vienoto pieteikšanās sistēmu universitātēm.

2.4. Veicināsim jauniešu iesaisti dažādās līdzdalības aktivitātēs – jauniešu projektos un konkursos, jaunatnes organizācijās, jauniešu centros, nevalstiskajās organizācijās, skolēnu un studentu pašpārvaldēs, jauniešu domēs, dalība politiskajās partijās, brīvprātīgajā darbā, Ēnu dienās, vides sakopšanas talkās u.c.

2.5. Sakārtosim neformālās izglītības atzīšanas procesu, lai katra līdzdalības aktivitāte palīdzētu jauniešiem darba tirgū.

2.6. Paplašināsim interešu izglītības iespējas un pieejamību.

3. Nodarbinātība

3.1. Nodarbinātība

3.1.1. Palielināsim jauniešu nodarbinātību. Programmas sezonālajam darbam vidusskolēniem. Pēcvidusskolas partnerības. Stimulēt iestādes, uzņēmumus nodrošināt studentiem apmaksātas prakses. Veidot uz nozari vērstas prasmju programmas studentiem.

3.1.2. Jādomā par iesaistes pasākumiem, kas, iespējams, būtu pašvaldībās strādājošo karjeras konsultantu un jaunatnes darbinieku/ sociālo darbinieku kopdarbs.

4. Kultūra

4.1. “Latvijas skolas soma” programma ir jāturpina, lai ļautu jauniešiem iepazīties ar Latvijas kultūras vērtībām. Programmas vecums jāpalielina atbilstoši Latvijā noteiktajam jauniešu vecumam. Kultūras vietu apmeklējums jauniešiem bez maksas.

5. Sports

5.1. Pilnveidot vērtēšanas kritērijus, balstoties uz darba izpildes kvalitāti un skolēna individuālu progresu. Pilnveidot saturu sporta nodarbībās, lai tiktu iekļauti arī veselības jautājumi, kā to piedāvā “Skola2030” programma.

5.2. Valsts apmaksāta konsultācija pie uztura speciālista.

5.3. Integrēt jauniešus ar dažādiem attīstības traucējumiem sporta treniņos.

5.4. Sporta namos nodrošināt speciālus trenažierus, kas piemēroti arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

6. Nozaru speciālisti

6.1. Padarīt pieejamāku jaunatnes darbinieku mācību programmu un palielināt kursu kapacitāti.

6.2. Noteiksim pašvaldībām par pienākumu nodrošināt vismaz divus jaunatnes lietu speciālistus.

7. Tiesības

7.1. Piešķirt balsstiesības visu līmeņu vēlēšanās no 16 gadu vecuma.

7.2. IZM nepieciešams izstrādāt rīcības plānu SKII reformas procesam, kurš veicinās šo izglītības iestāžu spēju veicināt sociālo integritāti.

7.3. Veidosim līdztiesīgākus kritērijus valsts piešķirtajām stipendijām studentiem.

8. Jaunatnes organizācijas un jauniešu domes

8.1. Katrā pašvaldībā ir jāizveido “Jauniešu māja”, kur organizācijas un biedrības var rīkot sēdes, apmācības, sapulces utt.

8.2. Pašvaldībām būtu jāveicina jauniešu domju un nodibinājumu veidošanās un attīstība savas pašvaldības teritorijā.

8.3. Dubultosim atbalstu Valsts jaunatnes politikas programmai, īpaši atbalstot jaunatnes NVO.

8.4. Uzlabosim konsultatīvā procesa kā pienākuma stiprināšanu ar jaunatni saistītos politiskos procesos ar jaunatnes NVO, kā arī atjaunosim Jaunatnes konsultatīvās padomes darbību.

8.5. Jānosaka skaidri kritēriji un atbalsta apmērs nacionāla mēroga, reģionāla mēroga un vietējā līmeņa jaunatnes organizācijām.

8.6. Veidosim atbalsta programmu tām NVO, kas strādā ar bērniem un jauniešiem.

9. Atvieglojumi

9.1. Rosināt atvieglojumu studējošiem jauniešiem regulārai veselības pārbaudei – līdz 25 gadiem ieskaitot.

10. Drošība un aizsardzība

10.1. Veicināsim jauniešu līdzdalību un iesaisti ārējās un iekšējās drošības stiprināšanā, iesaistoties Jaunsardzē, Valsts aizsardzības dienestā, iekšlietu dienestos un citās aktivitātēs.

10.2. Iestāsimies par Valsts aizsardzības mācībām skolās un uzlabosim tās, balstoties jauniešu ieteikumos.

10.3. Turpināsim Valsts aizsardzības mācību nometnēs un nodarbībās iesaistīt nevalstisko organizāciju sektoru pilsoniskās līdzdalības veicināšanai.

11. Citas svarīgas aktivitātes

11.1. Rosināsim izveidot valsts programmu jauniešu dienas centru attīstībai, kur jauniešiem tiktu piedāvātas iespējas interesanti pavadīt laiku, kā arī attīstīt savas prasmes, kuras veicina sociālo un darba tirgus mobilitāti.

11.2. Veicināt lietotājiem draudzīgāku valsts pakalpojumu izmantošanu digitāli.

11.3. Vidējās izglītības ietvaros izglītot par valsts pakalpojumu izmantošanu digitālajā vidē.

11.4. Uzlabot skolēnu un studentu kopmītņu tehnisko stāvokli Latvijā.

11.5. Uzraudzīt drošību skolēnu un studentu kopmītnēs ar apsardzi un novērošanas kamerām.

11.6. Palīdzēsim stiprināt darbu ar jaunatni pašvaldībās, nodrošinot metodisko atbalstu un izglītības programmas.

11.7. Veicināsim jauniešu informētību, pārskatot un uzlabojot valsts uzturētos informācijas kanālus jauniešiem, paplašinot sabiedriskā pasūtījumā saturu un pakalpojumus jauniešiem.

Mārtiņš Šteins Es gribu ar savu darbu Latvijas labā celt iedzīvotāju uzticību Saeimai! Vēlos uzlabot bērnu un jauniešu ikdienu Latvijā, stiprināt Latvijas nevalstisko sektoru un stingri iestāties par taisnīgu valsts pārvaldi. Vairāk »

Back to top