Apstiprināta Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas programma līdz 2025. gadam Fakti, Jaunumi
04.01.2022

Apstiprināta Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas programma līdz 2025. gadam

Rīgas dome trešdien, 29. decembrī, apstiprināja Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2021.-2025. gadam.

No 2015. līdz 2019. gadam Rīgā tika reģistrēti vairāku piesārņojošo vielu gaisa kvalitātes normatīvu vai augšējo piesārņojuma novērtēšanas sliekšņu pārsniegumi, kas noteica nepieciešamību sagatavot jaunu  gaisa kvalitātes uzlabošanas programmu. Programmas izstrādi pēc Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pasūtījuma veica SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Programma tapa sadarbībā ar Rīgas domes  institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm.

“Šo jauno programmu  nedrīkst atstāt plauktā, kā tas diemžēl noticis ar iepriekš sagatavotajām programmām. Mēs esam gatavi sniegt vajadzīgo atbalstu, lai gaisa piesārņojumu Rīgā būtiski samazinātu. Esam veikuši daudz darba, lai jaunā programma būtu pēc iespējas noderīgāka pašvaldības ieguldījumu plānošanai,” uzsver Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.

Izstrādātajā programmā ietverti pasākumi piecu piesārņojošo vielu – slāpekļa dioksīda (NO2), daļiņu PM10­ un daļiņu PM2,5, benzola un benz(a)pirēna – emisiju samazināšanai.

Programmas izstrādes laikā arī apzināti pasākumi, kas iekļauti Rīgas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos un kurus paredzēts īstenot līdz 2025. gadam.

Detalizēti izvērtēti tie pasākumi, kas potenciāli var ietekmēt gaisa kvalitāti, tos iedalot šādās grupās:

  • Transports un satiksmes infrastruktūra;
  • Sabiedriskais transports;
  • Siltumapgādes iekārtas;
  • Stacionārie piesārņojuma avoti;
  • Kuģu satiksme ostā;
  • Gaisa kvalitātes pārvaldības un sabiedrības izglītošana un informēšana.

Šī ir jau ceturtā Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma. Trīs iepriekš realizētās rīcības programmas (2004-2009, 2011-2015 un 2016-2020) vairākas problēmas nav pietiekami novērsušas.

Lai izstrādātu jauno programmu, tika veikts Rīgas gaisa piesārņojuma 2014.-2019. gados raksturojums un novērtējums, kā arī veikts esošās situācijas raksturojums par tām piesārņojošām vielām, kuru piesārņojuma līmeņi prasa papildu uzmanību (t.i., NO2 un daļiņām PM10, kā arī benzolam un benzopirēnam). Tika izvērtētas piesārņojuma tendences, dažādu emisiju avotu devums, gaisa piesārņojuma izplatība. Tāpat arī izvēlēti iespējamie pasākumi daļiņu PM10 un PM2.5, NO2, benzola un benzopirēna koncentrāciju samazināšanai Rīgā. 

Līdzšinējais izvērtējums Rīgā iezīmē divus galvenos piesārņojuma avotus – transportu un apkuri. Izvirzītas vairākas rīcības, kam īpaši jāpievērš uzmanība. No tūlīt īstenojamām rīcībām ieteikts būtiski uzlabot ielu tīrīšanu, izmantojot augstspiediena ūdens strūklu tehnoloģijas, kā arī samazināt būvdarbu ietekmi. Abas šīs rīcības būtiski samazinātu putekļu piesārņojumu.

Kā svarīgākās ilgtermiņa rīcības minētas automašīnu plūsmas samazināšana pilsētas centrā (samazinātu NO2 piesārņojumu), kā arī pārdomāts atbalsts individuālās apkures uzlabošanai, piemēram, veicinot centralizētās siltumapgādes izmantošanu. Tāpat minēta arī plašāka elektrības izmantošana ostas apkārtnē, lai samazinātu kuģu radītās emisijas.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons, tālr: 67026231, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.

Manifests
Viss manifests

Back to top