Veselības ministrija gatavojas attīstīt māsu profesiju Aktualitātes
29.10.2019

Veselības ministrija gatavojas attīstīt māsu profesiju

Lai paplašinātu māsu kompetenci un nodrošinātu lielākas darba iespējas, Veselības ministrija gatavojas mainīt izglītības sistēmu māsas kvalifikācijas iegūšanai.

Paredzot pilna laika klātienes studijas, tai skaitā iekļaujot pilnvērtīgu praksi, mērķis ir nodrošināt, ka māsa varēs patstāvīgāk veikt pacienta visaptverošu aprūpi.

Kāda ir pašreizējā situācija un kādas ir plānotās izmaiņas

Šobrīd divpakāpju izglītības sistēma māsas kvalifikācijas iegūšanai ir nesamērīga un rada slogu māsām, jo pēc koledžas beigšanas nepieciešams turpināt studijas augstskolā, lai iegūtu kādu no pamatspecialitātēm. Sarežģīts un neelastīgs ir arī pārkvalifikācijas process, kas neveicina māsas uzsākt un turpināt profesionālo darbību veselības nozarē.

Analizējot situāciju kopīgi ar Latvijas Māsu asociāciju (LMA) secināts, ka šobrīd gan izglītības iegūšanas procesu, gan māsas mobilitāti profesijā ir nepieciešams uzlabot. Veselības ministrija kopā ar LMA saredz nepieciešamību jau māsas profesijas pamatizglītībā ietvert padziļinātas kompetences, kas ir pielietojamas visās aprūpes jomās, piemēram, terapeitisko, ķirurģisko un ambulatoro pacientu aprūpē. (Šobrīd tās apgūst papildu 1 gadu mācoties augstskolā).

Reformas rezultātā māsām būtu viens izglītības process

Tāpat būtu vienkāršota specializācijas iegūšana – praktizējošās māsas neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības (māsu skolas, koledžas, augstskolas) turpmāk nepieciešamās zināšanas specialitātē varētu apgūt profesionālajā pilnveidē.

Tas nozīmē, ka vairs nebūtu papildus jāmācās augstskolā, lai iegūtu tiesības strādāt specialitātē. Tāpat vairs netiktu piemērots sertifikācijas un resertifikācijas process, kā arī māsas varētu vienkāršāk mainīt profilu, kurā strādā.

Jāatzīmē, ka māsām, kuras šobrīd jau strādā veselības aprūpē, nebūs papildu zināšanas jāapgūst augstskolā. Tāpat kā līdz šim gan reģistrētas, gan sertificētas māsas pilnveidos savu profesionālo kompetenci neformālās izglītības programmās. Līdz ar to piecu gadu laikā iegūstot nepieciešamo tālākizglītības punktu skaitu, māsa tiks pārreģistrēta kā Vispārējās aprūpes māsa.

Ieguvēji būsim mēs visi

Ieguvēji būs arī ārsti, piemēram, ģimenes ārstu praksēs māsas ar nepieciešamajām kompetencēm vairāk iesaistītos pacientu aprūpē, tādējādi atslogojot ģimenes ārsta darbu. Savukārt pacientiem būtu pieejamāka, kvalitatīvāka un drošāka aprūpe, jo ne tikai palielinātos māsu skaits, bet augstāka būtu arī māsu kompetence.

Nākošais solis ir līdz 2020.gada 31.decembrim veikt grozījumus normatīvajā regulējumā, (reģistrs, kompetences), izstrādāt izglītības programmas un aktualizēt augstākās izglītības 2.līmeņa studiju programmas. Studijas pēc jaunās sistēmas varētu uzsākt 2022./2023. studiju gadā.


Back to top