Mērķi

Par!/JKP PROGRAMMA 2021. – 2025. gadam

Mūsu komandas darbi un ieceres.

MŪSDIENĪGA, IEKĻAUJOŠA PĀRVALDĪBA

 • Novada pārvaldība visu iedzīvotāju un teritorijas interesēs.
 • Caurspīdīgums domes lēmumu pieņemšanā, iepirkumos un ikdienas darbos.
 • Vienas pieturas aģentūras pieeja, nodrošinot iedzīvotāju iesaisti un sadarbību ar pašvaldību.
 • Digitalizēts, uz klientu vērsts pašvaldības pakalpojumu serviss.
 • Publiskās un privātās partnerības veicināšana sociālo pakalpojumu pieejamības risināšanā.
 • Pašvaldības izdevumu un komunālo tarifu pamatotības pārskatīšana.

KONKURĒTSPĒJĪGA, PIEEJAMA UN KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA

 • Izglītības pārvaldes stiprināšana un novada izglītības iestāžu sadarbības veicināšana.
 • Pieejama pirmsskolas izglītība visiem bērniem novadā. Efektīvas motivācijas sistēmas izveide augsti kvalificētu pedagogu piesaistei.
 • Izglītības iestāžu tīkla un piedāvājumu optimizācija.
 • Vispusīgi attīstoša un laikmetīga interešu izglītība.
 • Efektīvas mūžizglītības sistēmas, amatizglītības un senioru izglītības piedāvājumu un centru attīstīšana.

EKONOMISKĀ IZAUGSME UN ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI

 • Atvērtība jaunām biznesa idejām un darbavietu radīšanai.
 • Uzņēmējdarbībai svarīgo resursu un infrastruktūras reģistrs, konsultatīvie punkti par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pieejamo atbalstu.
 • Ar paaugstināta ātruma internetu aprīkotu koprades biroju iekārtošana apdzīvotajās vietās.
 • Atbalsts tūrisma piedāvājuma dažādošanai, paredzot digitālus un nesezonas risinājumus.
 • Lokālās, radošās un sociālās uzņēmējdarbības atbalstīšana.
 • Tukuma tirgus attīstīšana sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, zemniekiem un mājražotājiem.
 • Būvvaldes kapacitātes stiprināšana.

MODERNA UN SAKĀRTOTA INFRASTRUKTŪRA

 • Engures ostas attīstīšana, teritorijas sakārtošana un pakalpojumu atvēršana uzņēmējdarbībai, ostas tūrisma potenciāla popularizēšana.
 • Vienotas, zaļas un pieejamas reģionālās sabiedriskā transporta sistēmas, novada veloceliņu, autostāvvietu un sakārtotas infrastruktūras izveide.
 • Dzelzceļa staciju modernizēšana, transportmijas sistēmas attīstīšana.
 • Ūdenssaimniecības modernizācija. Ielu rekonstrukcija, ievērojot drošības prasības, kas svarīgas gājējiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
 • Drošu dzīvojamo zonu izveide ar viedo apgaismojumu, videonovērošanu, ceļa zīmēm, gājēju ceļiem un pārejām.
 • Sporta infrastruktūras pilnveide.

SABIEDRĪBA, IEDZĪVOTĀJU KOPIENAS

 • Lokālpatriotisma veicināšana pagastos un apkaimēs; iedzīvotāju iniciatīvas grupu iesaistīšana novada stratēģijas, budžeta, mērķu un aktivitāšu īstenošanā.
 • Pašvaldības īres dzīvokļu pieejamība jaunajām ģimenēm un speciālistiem.
 • Medicīnisko un sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana, papildu ģimenes ārstu prakšu nodrošināšana, Tukuma slimnīcas attīstīšana.
 • Novada iepriekšējo sociālo programmu apvienošana, saglabājot veiksmīgākos risinājumus un palielinot atbalstu visām sociālajām grupām.
 • Atbalsts jauniešu organizācijām, nodarbinātībai, sporta skolām un aktivitātēm.
 • Pašvaldības policijas darba uzlabošana apkaimēs un novadā.

PIEEJAMA KULTŪRA

 • Kvalitatīva, regulāra un visiem pieejama kultūras piedāvājuma nodrošināšana, ceļojošo kultūras pasākumu piesaiste.
 • Kultūras infrastruktūras sakārtošana, atbalsts kultūras pieminekļu restaurācijai un jēgpilnai izmantošanai.
 • Jaunas, laikmetīgas Tukuma pilsētas un novada identitātes izstrāde.
 • Atbalsts kopienas aktivitātēm un neformālās kultūras centru attīstībai; jaunrades veicināšana un kultūras produktu radīšana Tukuma novada atpazīstamībai.
 • Atbalsts radošo industriju un tradicionālo nozaru sadarbībai.

VIDES AIZSARDZĪBA, ILGTSPĒJA

 • Virzība uz klimatneitrālas pašvaldības statusu; prioritāte zaļās enerģijas izmantošanai.
 • Dabu un tās resursus saudzējošas atkritumu apsaimniekošanas politikas un šķirošanas sistēmas izstrāde.
 • Jūras un piejūras teritoriju labiekārtošana piesārņojuma novēršanai.
 • Aizsargājamo dabas teritoriju un to daudzveidības saglabāšana un uzturēšana.
 • Kāpu zonas aizsardzība un liegumu saglabāšana; apbūves politikas un ilgtspējīgas apsaimniekošanas programmu izveide un īstenošana.
 • Degradētu īpašumu sakopšanas procesa uzraudzība.