Mērķi

Kustības “Par!” PROGRAMMA 2021. – 2025. gadam

Mūsu #dzīvesvieta būs pievilcīga, droša un ar vienlīdzīgām iespējām visiem

Garkalnes, Ropažu, Stopiņu novadi un Vangažu pilsēta veido jauno Ropažu novadu. Mēs esam atbildīgi par tā nākotni. Moderna un cilvēkiem draudzīga dzīvesvieta sākas ar pārdomātu teritorijas plānojumu un sakārtotu vidi, kurā pilsēta un lauki apvienojas spēcīgā novadā.

Mēs esam PAR:
 • ceļu un ielu apgaismojuma sakārtošanu daudzīvokļu māju iekšpagalmos, apgaismojuma izbūvi ciematos;
 • ceļu un gājēju tīkla uzlabošanu visā novada teritorijā;
 • sporta infrastruktūras sakārtošanu un attīstību;
 • pastaigu taku ierīkošanu un pie ūdens tilpnēm esošo atpūtas vietu labiekārtošanu.

Cieša sadarbība ar Rīgu. Integrētas transporta sistēmas attīstība; sadarbības projekti gan tūrisma jomā, gan uzņēmējdarbības attīstībā

Mēs esam PAR:
 • maršrutu pagarināšanu/atjaunošanu novada teritorijā (sadarbībā ar “Rīgas satiksmi”); stāvparku (“park & ride”) izveidošanu pie transporta mezgliem;
 • veloceliņu tīklu, kas savieno novada ciemus un ļauj ar velosipēdu droši nokļūt Rīgā;
 • sadarbību ar valsts institūcijām, lai nodrošinātu galveno ar Rīgu saistīto transporta artilēriju rekonstrukciju un uzturēšanu labā kārtībā.

Līdzdalība apkaimes un novada attīstībā. Iedzīvotāju līdzdalība sākas ar iesaistīšanos savai apkaimei būtisku lēmumu pieņemšanā.

Mēs esam PAR:
 • labās prakses pārņemšanu, lai līdzinātos labākajiem piemēriem mūsu novadā un citviet Latvijā;
 • iedzīvotāju iesaisti plānošanā un lēmumu pieņemšanā par novadā aktuālajiem projektiem;
 • uzņēmēju viedokļu saklausīšanu, veidojot konsultatīvās padomes, atbalstot uzņēmējdarbību novadā un izstrādājot nodokļu atbalsta mehānismus.

Izglītības kvalitāte sākas ar motivētu skolotāju. Ir svarīgs vienlīdzīgs atbalsts visu izglītības iestāžu darbiniekiem, kā arī izglītības iespēju dažādība un pieejamība visos vecumos.

Mēs esam PAR:
 • konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanu visās novada izglītības iestādēs;
 • modernu izglītību, kuras centrā ir bērns un viņa attīstība;
 • brīvpusdienām visās novada izglītības iestādēs un interešu izglītības pieejamību.

Moderna pārvaldība, kurai ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis un kas ir atvērta dažādībai, radošumam un reformām.

Mēs esam PAR:
 • publiskās informācijas maksimālu pieejamību un caurskatāmību, pakalpojumu digitalizāciju;
 • pāreju uz atvērtiem datiem (ceļu tīkls, meliorācijas sistēma, apgaismojums, statistikas dati);
 • godīgas un atklātas pārvaldes principu nodrošināšanu.

Mājokļa pieejamība. Cilvēkiem, kuri vēlas dzīvot mūsu novadā, ir jābūt šādai iespējai.

Mēs esam PAR:
 • terminētiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem ģimenēm, kuras deklarē savu dzīvesvietu novadā;
 • apbūves noteikumu pārskatīšanu, paredzot mazākas apbūves platības ciemu teritorijās;
 • birokrātijas sloga mazināšanu būvvaldē.

Zaļa dzīvesvieta sākas ar resursu lietderīgu izmantošanu, ar pietāti pret dabu un tās vērtībām.

Mēs esam PAR:
 • brīvi pieejamiem atkritumu šķirošanas punktiem visā novadā;
 • elektrisko transportlīdzekļu uzlādes staciju izveidi novada teritorijā;
 • energoefektivitātes uzlabošanu publiskajās ēkās.

Sociālo pakalpojumu pieejamība ir iedzīvotāju drošības garantija, jo ikviens no mums var nonākt situācijā, kad šāda palīdzība ir nepieciešama.

 Mēs esam PAR:
 • sociālo dienestu resursu stiprināšanu un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu preventīvi;
 • jaunu ārstniecības un fiziskās veselības speciālistu piesaisti, kā arī ārstniecības iestāžu telpu paplašināšanu, lai veselības pakalpojumi ir ērti pieejami;
 • sabiedriskās kārtības uzraudzību diennakts režīmā, intensīvu patrulēšanu ciemu teritorijās un video monitoringu ciemos.

Interešu izglītība un pasākumu daudzveidība. Tiek nodrošinātas dažāda vecuma grupām pieejamas aktivitātes, kā arī organizēti ciema un novada mēroga kultūras un sporta pasākumi.

Mēs esam PAR:
 • novada kultūras kolektīvu un sporta komandu atbalstīšanu un popularizēšanu;
 • iedzīvotāju sporta turnīriem ciemos un novadā;
 • saliedējošiem kultūras pasākumiem.