Mērķi

Kustības “Par!” PROGRAMMA 2021. – 2025. gadam

No sirdīm caur mājām, pagalmiem, pilsētām un novadiem – Latvija sākas ar katra cilvēka #dzīvesvietu

Vārdiem “moderna dzīvesvieta” ir jākļūst par realitāti visa šī ceļa garumā. Mēs pa šo ceļu ejam, jo vairs nespējam gaidīt, kad citi darīs mūsu vietā. Bet mēs nespētu sasniegt mērķi vieni paši. Tāpēc aicinām jūs palīgā īstenot idejas, kas cels Ogres novadu augstāk. Profesionāli un cilvēcīgi.

Mūsu komandas darbi un ieceres:

Par izcilu un pieejamu izglītību jebkurā vecumā:
 • Izcilu mācību spēku piesaiste, efektīvas motivācijas sistēmas izveide, atbalsts pedagogiem un viņu kvalifikācijas celšanai.
 • Cieša sadarbība “Mācītspēks” programmas ietvaros.
 • Atbalsts visiem skolēniem atbilstoši bērnu vajadzībām un talantiem.
 • Pietiekams skaits vietu pirmsskolas izglītības iestādēs.
 • Jauniešu telpu tīkla attīstība gan pilsētās, gan pagastos, lai veicinātu dzīvei un darba tirgum nepieciešamo prasmju apgūšanu.
 • Interešu un mūžizglītības attīstība visām iedzīvotāju vecuma grupām.
 • Pastāvīga novada iedzīvotāju digitālās pratības celšana.
Par uzņēmējdarbību un darba vietām tuvu #dzīvesvietai:
 • Novada atvērtība jaunu biznesa ideju ieviešanai un darba vietu radīšanai, tostarp atbalsts sociālajiem uzņēmumiem.
 • Koprades telpas pilsētās un pagastos.
 • Atbalsts visaptverošai interneta infrastruktūras pieejamībai visā Ogres novadā.
 • Ekotūrisma, velo tūrisma un ūdens tūrisma attīstība visā Ogres novadā.
 • Tūrisma maršrutu savienošana ar kaimiņu novadiem.
 • Sadarbība ar uzņēmējus pārstāvošām NVO.
 • Jauniešu biznesa ideju atbalsta programma visā novadā.
 • Uzņēmēju konsultatīvās padomes izveide.
 • Nekustamā īpašuma nodokļu atbalsta programmas izstrāde un ieviešana fiziskām un juridiskām personām.
Par cilvēcīgu, veselīgu un iekļaujošu #dzīvesvietu:
 • Veselības veicināšanas pasākumi visām iedzīvotāju grupām – svaigā gaisā, ūdenī, telpās; sākot no labiekārtotām ledus peldes vietām līdz senioru vingrošanai.
 • Medicīnas pakalpojumi tuvu #dzīvesvietai.
 • Kvalitatīva neatliekamā palīdzība, ambulatorā palīdzība un primārā aprūpe Ogres slimnīcā; tās attīstība senioru, hronisko pacientu un paliatīvās aprūpes centra virzienā.
 • Ambulatoro pakalpojumu centra izveide sadarbībā ar Ogres novada ģimenes ārstiem un pašvaldības atbalstu.
 • Sociālo pakalpojumu pieejamība visā novadā, balstoties uz iedzīvotāju vajadzībām.
 • Sociālo pakalpojumu attīstīšana, lai veicinātu katra iedzīvotāja spēju dzīvot pilnvērtīgi un nebūt atkarīgam no sociālajiem pabalstiem.
 • Modernas ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes – pansionāti, pansijas, dienas centri.
Par modernu un zaļu #dzīvesvietu:
 • Pieejama un savstarpēji salāgota sabiedriskā transporta tīkla izveide visā novadā.
 • Velo un elektriskā infrastruktūra visā novadā.
 • Stāvparku (“park & ride”) attīstīšana Lielvārdē, Ķegumā, Ogrē un Ikšķilē.
 • Moderna un vieda transporta plūsma Ogrē un novadā.
 • Moderna un pieejama atkritumu apsaimniekošana un mežu nepiegružošana.
 • Daudzdzīvokļu māju siltināšana.
 • Sabiedrības izglītošana vides jautājumos.
 • Upju un ezeru attīstības stratēģiju izstrāde.
Par atklātu, iesaistošu un atbildīgu pārvaldību:
 • Iedzīvotāju padomes katras #dzīvesvietas izaugsmei.
 • Nevalstisko organizāciju un sabiedrības pārstāvju iesaiste.
 • Līdzdalības budžeta projekti sabiedrības iesaistes veicināšanai.
 • Saprātīga un ilgtspējīga izdevumu politika – cilvēkos ieguldīsim vairāk nekā betonā.
 • Caurskatāmība pašvaldības iepirkumos.
 • Klientu apkalpošanas centri katrā pagastā un pilsētā.
 • Visu pakalpojumu pieejamība digitāli un attālināti.
 • Atvērts domes priekšsēdētājas/-a kalendārs.

Mēs esam stratēģiski domājoša, uz sava novada modernu attīstību vērsta profesionāļu komanda, kuri ieguvuši augsta līmeņa izglītību, un kuru profesionālās kompetences aptver visdažādākās jomas. 

Kopā ar Jums mēs padarīsim Ogres novadu par dzīves kvalitātes ziņā labāko dzīvesvietu Latvijā.