Mērķi

Par! 2021. – 2025. gadam

Mūsu komandas darbi un ieceres.

Izglītība: bērnudārzs, skola, interešu izglītība
 • Atrisināsim bērnudārzu rindu problēmu, tostarp sadarbojoties ar novada privātajām pirmsskolas iestādēm.
 • Nodrošināsim pieejamu, vispusīgu un kvalitatīvu pamatizglītību novada skolās.
 • Izmantosim Rīgas sniegtās iespējas bērnu interesēm atbilstošas vidējās izglītības iegūšanai.
 • Ieguldīsim personālā, kas strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām.
 • Attīstīsim interešu izglītību, pilnveidojot tās esošo infrastruktūru un veidojot jaunu.
 • Stiprināsim Skultes sākumskolas tēlu un iekļaujošās izglītības kvalitāti.
Mājokļi
 • Labiekārtosim padomju laikā celto daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus Babītē, Jaunmārupē, Piņķos, Skultē, Spuņciemā un Tīrainē.
 • Nodrošināsim mūsdienīgu atkritumu šķirošanu visās novada apkaimēs.
 • Attīstīsim komunālo pakalpojumu klāstu.
 • Nodrošināsim platjoslas interneta pieejamību novadā kā pamatvajadzību.
 • Samazināsim enerģijas patēriņu, siltinot daudzdzīvokļu namus un veicinot zaļās enerģijas izmantošanu novadā.
Pilsētvide
 • Ieviesīsim vienotu pašvaldības ielu dalījumu pēc funkcijas (tranzīts, alternatīvais transports, dzīvojamās zonas).
 • Attīstīsim novada un tā apdzīvoto vietu identitāti, tai skaitā veidojot vietzīmes.
 • Drošai dzīvošanai ierīkosim viedo apgaismojumu, videonovērošanu, veloceliņus, gājēju ceļus un pieejamas komunālās zaļās zonas.
 • Veidosim “zaļos koridorus’’ – drošu ceļu no mājām līdz skolai, attīstot velo infrastruktūru maršrutā Mežāres – Spilve – Babīte – Priežciems – Beberi – Piņķi, Liliju un Vecozolu ielās, kā arī citur novadā.
Infrastruktūra
 • Turpināsim ielu tīkla pilnveidi un asfaltēšanu atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.
 • Attīstīsim jaunu sociālo pakalpojumu centru Tīrainē, izveidojot jaunu kultūras namu, medicīnas centru, bērnudārzu un jauniešu māju.
 • Turpināsim privāto ielu pārņemšanu pašvaldības valdījumā.
 • Savienosim novada apdzīvotās vietas (Piņķi – Babīte – Mārupe – Spuņciems – Skulte) ar esošajiem veloceliņiem.
 • Sadarbībā ar Rīgas pilsētu un VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārveidosim Kantora un Lielās ielas krustojumu, kā arī Tīraines savienojumu ar Vienības gatvi, uzlabojot tajos satiksmes drošību.
 • Uzlabosim valsts nozīmes ceļu (V10, V15, V16) drošību apdzīvotajās vietās, izbūvējot ietves, veloceliņus un apgaismojumu.
 • Nodrošināsim meliorācijas sistēmu pilnvērtīgu darbību.
Satiksme
 • Ieplānosim un attīstīsim stāvparkus un komercpakalpojumu zonas pie dzelzceļa stacijām (Tīraine, Babīte) un pie jaunbūvējamās “Rail Baltica” stacijas Jaunmārupē.
 • Pielāgosim sabiedriskā transporta maršrutus iedzīvotāju vajadzībām, tostarp attīstot arī maršrutus starp novada apdzīvotajām vietām.
 • Labiekārtosim sabiedriskā transporta pieturvietas, nodrošinot apgaismojumu un drošu piekļuvi.
 • Nodrošināsim sabiedriskā transporta pieejamību attālākos novada punktos (Lapsas, Spuņciems, Gātciems).
 • Nodrošināsim skolēnu pārvadājumus, tai skaitā uz tuvākajām Rīgas skolām un interešu izglītības iestādēm.
Ekonomika
 • Attīstīsim augstas pievienotās vērtības industriālās ražošanas teritorijas.
 • Veicināsim komercpakalpojumu attīstību novada apdzīvoto vietu centros.
 • Sadarbosimies, attīstot starptautiski konkurētspējīgu Rīgas metropoles reģionu.
 • Paplašināsim līdzdalības budžeta iniciatīvu, piesaistot tā apmēru apkaimes izmēram.
Kultūra, aktīvā atpūta un tūrisms
 • Izveidosim brīvdabas estrādes un atpūtas vietas novadā.
 • Aktīvi līdzdarbosimies Pierīgas tūrisma organizācijā, popularizēsim velo un zaļo tūrismu (Cenas tīrelis, Babītes ezers, Lielupe).
 • Atbalstīsim sporta un aktīvās atpūtas uzņēmējus (BMX, hokejs, distanču trases, ūdenssports, izjādes u. c.) novadā.
Veselība
 • Atbalstīsim esošās ģimenes ārstu prakses un jaunu prakšu vietu izveidi, modernizēsim ģimenes ārstu prakšu telpas.
 • Izveidosim ģimenes atbalsta centru (apmācība, psihologs, izglītošana un padomi, PEP mammu atbalsts jaunajām ģimenēm).
Sociālā joma
 • Apvienosim novadu sociālās programmas, saglabājot esošo atbalstu.
 • Sniegsim diskrētu atbalstu novada mazturīgajiem iedzīvotājiem ar bērniem, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visiem novada bērniem.
 • Sniegsim atbalstu bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes locekļiem.
 • Veicināsim sadarbību starp izglītības iestādēm, dienas centriem un sociālo dienestu.
 • Sniegsim atbalstu mobilitātes nodrošināšanā novada iedzīvotājiem ar funkcionālajiem traucējumiem, tai skaitā atbalstot pacēlāju ierīkošanu viņu dzīvesvietās.
 • Nodrošināsim sociālās un paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniegšanu dzīvesvietā.