Mērķi

Par!/JV PROGRAMMA 2021. – 2025. gadam

Balstoties uz līdzīgām, eiropeiskām vērtībām un labo sadarbības pieredzi svarīgāko problēmu risināšanā, partiju apvienība “Jaunā Vienotība” un partija “Kustība “Par!”” Jūrmalas domes vēlēšanās startē vienotā komandā, piedāvājot savu redzējumu pašvaldības nākotnei.

Strādājot kopā ar partiju Saeimas deputātiem, ministriem un tuvajām pašvaldībām, veidosim Jūrmalu par vadošo Baltijas jūras kūrortpilsētu, kurā tās iedzīvotājiem dzīvot, strādāt un atpūsties, bet viesiem pavadīt brīvo laiku ir ērti, patīkami un zaļi.

Mēs esam par atklātību lēmumu pieņemšanā un ilgtspējīgu, uz nākotni vērstu attīstību, izvirzot turpmāk aprakstītās galvenās prioritātes darbam pašvaldībā.

Par modernu, atvērtu un zaļu Jūrmalu bez izšķērdības un korupcijas

Ekonomikas izaugsme un sociālā atbildība:
 • Jūrmalas kā veselības, kultūras un konferenču tūrisma galamērķa attīstība;
 • pilsētas atvērtība jaunu biznesa ideju ieviešanai, darba vietu radīšanai;
 • pašvaldības un ES fondu investīcijas sabiedriskajos objektos;
 • atbalsts kūrorta attīstībai ārpus sezonas;
 • ekotūrisma, velo tūrisma un ūdens tūrisma attīstība;
 • nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu saglabāšana vietējiem iedzīvotājiem;
 • ienākumu griestu paaugstināšana maznodrošinātās personas statusam;
 • atbalsts jaunajām ģimenēm, tai skaitā auklīšu algošanā;
 • medicīnisko un sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana senioriem;
 • Jūrmalas slimnīcas attīstība.
Mūsdienīga infrastruktūra un satiksme:
 • Ielu rekonstrukcija, ievērojot satiksmes, gājēju un cilvēku ar īpašam vajadzībām drošības prasības;
 • Ielu un parku apgaismojuma modernizēšana;
 • vienotas un zaļas reģionālās sabiedriskā transporta sistēmas izveide;
 • atbalsts elektroauto uzlādes tīkla attīstīšanai;
 • iekšpagalmu sakārtošana;
 • grantēto ielu asfaltēšana;
 • veloceliņu tīkla attīstīšana, velosipēdu novietņu ierīkošana;
 • ūdens ceļu infrastruktūra;
 • ostas un piestātņu attīstība;
 • vienotas meliorācijas sistēmas izbūve;
 • ūdenssaimniecības modernizācijas projekta mērķu izpilde;
 • atpūtas, peldvietu un pastaigu vietu ierīkošana Lielupes krastā;
 • bērnu rotaļlaukumu un āra trenažieru izveide apkaimēs;
 • atbalsts kultūras pieminekļu restaurācijai.
Konkurētspējīga, pieejama un kvalitatīva izglītība:
 • Augsti kvalificētu pedagogu piesaiste, efektīvas motivācijas sistēmas izveide;
 • vismaz viena Latvijas Top 10 līmeņa vidusskola;
 • skolu infrastruktūras atjaunošana;
 • vietu skaita nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēs;
 • mūžizglītības sistēmas un senioru izglītības centru attīstīšana;
 • izglītības pārvaldes kapacitātes stiprināšana;
 • atbalsts prioritāro jomu studentiem transporta, studiju maksas vai stipendijas veidā, slēdzot līgumu par darbu pašvaldības iestādēs.
Atklāta un caurspīdīga pārvaldība:
 • elektronisko dokumentu aprite;
 • nevalstisko organizāciju un sabiedrības pārstāvju iesaiste;
 • komunālo tarifu pamatotības pārskatīšana;
 • apbūves politikas izstrādāšana;
 • sabiedrības neatbalstītu risinājumu atcelšana teritoriju plānojumā;
 • atbalsts individuālo un daudzdzīvokļu māju siltināšanai;
 • apkaimju iedzīvotāju iesaiste līdzdalības budžeta veidošanā;
 • caurspīdīgums pašvaldības iepirkumos;
 • funkciju audits domes struktūrvienībās;
 • starptautisku auditoruzņēmumu audits kapitālsabiedrībās;
 • atlases kompāniju piesaiste konkursos uz vadošajiem amatiem.
Vides aizsardzība un ilgtspēja:
 • Dabas pamatnes teritoriju platības saglabāšana;
 • kāpu zonas apbūves nepieļaušana;
 • nesakārtotu, degradētu īpašumu sakopšanas uzraudzība un veicināšana;
 • Lielupes krasta sakopšana un nostiprināšana;
 • modernas atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas sistēmas izveide;
 • “Zilā karoga” statusa atjaunošana;
 • sabiedrības izglītošana vides jautājumos;
 • virzība uz klimatneitrālas pilsētas statusu.
Pieejama kultūra un sports:
 • Kultūras kā Jūrmalas atpazīstamības simbola nostiprināšana;
 • augstvērtīgu kultūras pasākumu piedāvājums visā Jūrmalas teritorijā;
 • iedzīvotāju socializēšanās un kultūras centru izveidošana apkaimēs;
 • plašāka iedzīvotāju iesaiste un atbalsts interešu izglītības un pašdarbības kolektīvu darbībai;
 • aktīvās atpūtas parku un sporta laukumu izveide apkaimēs.
Sabiedriskā kārtība un drošība:
 • Videonovērošanas un operatīvās vadības centra izveidošana;
 • pašvaldības policijas darba uzlabošana mikrorajonos;
 • valsts un pašvaldības policijas savstarpējās sadarbības veicināšana;
 • narkomānijas, atkarību, nelegālās alkohola tirdzniecības apkarošana.

Mēs esam stratēģiski domājoša, uz savas pilsētas modernu attīstību vērsta profesionāļu komanda, kuri ieguvuši augsta līmeņa izglītību, un kuru profesionālās kompetences aptver visdažādākās jomas. 

Kopā ar Jums mēs padarīsim Jūrmalas pilsētu par dzīves kvalitātes ziņā labāko dzīvesvietu Latvijā.